O FIRMIE

Powstanie Spółki:
30 kwietnia 1998 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji powstała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 8. Roboty związane z budową dróg i autostrad
 9. Przygotowanie terenu pod budowę
 10. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 12. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 14. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 15. Transport drogowy towarów
 16. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 17. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 18. Badania i analizy związane z jakością żywności
 19. Pozostałe badania i analizy techniczne
 20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 22. Wytwarzanie energii elektrycznej
 23. Handel energią elektryczną
 24. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 25. Produkcja nawozów i związków azotowych
 26. Demontaż wyrobów zużytych
 27. Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 28. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 29. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 30. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 31. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 32. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 Obszar działania: 

Gminy: Płock, a także częściowo Słupno, Stara Biała, Nowy Duninów, Łąck
Kapitał początkowy (1998 r.)   38 000 000 zł.
Kapitał zakładowy  (2021 r.) 226 063 000,00 zł
Sprzedaż wody (2020 r.) 5 199 885 m3/rok
Odbiór ścieków (2020 r.) 4 898 287 m3/rok
Przychody ze sprzedaży (2020 r.) 58 750 tys. zł.
Zatrudnienie według stanu na dzień 01.02.2021r.: 258 pracowników

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:52)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 712 449
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji