Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl.
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na pisma i wnioski;
  b) w celu należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów prawa;
  c)  w celu realizacji działań reklamacyjnych oraz podatkowo -rachunkowych;
  d) w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;
  e) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lit. a.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO).
 8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.  Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy  (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail: iod@wodociagi.pl.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 24 maja 2018, godzina 21:51)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 695 726
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 lutego 2021, godzina 12:40
 • Historia aktualizacji

 • 24 lutego 2021, godzina 12:40 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 12:55 Aktualizacja dokumentu
  24 maja 2018, godzina 23:39 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:39 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:39 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:38 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:38 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:38 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:37 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:34 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:33 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:33 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:32 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 23:26 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 21:57 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 21:55 Aktualizacja danych