ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów w Spółce "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. posiada Gmina Płock reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Płocka.

RADA NADZORCZA

Cezary Lewandowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Grzechowiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Gniewkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Radzikowski - Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

ZARZĄD

Andrzej Wiśniewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Buczkowski - Wiceprezes Zarządu

Kadencja Zarządu trwa 4 lat.

PROKURENCI

Justyna Piotrowicz

Katarzyna Kędzierska

Marcin Chyczewski


Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wymienionej w § 30 ust. 1 pkt 1, 2, 3 aktu założycielskiego,
 5. Składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 6. Zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 7. Opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 8. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 9. Zawieszanie w czynnościach -z ważnych powodów- członków Zarządu,
 10. Zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,
 11. Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
 12. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 13. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu bądź niemożności działania Zarządu z innych powodów,
 14. Rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników,
 15. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwoływanie
 16. Zwyczajnego i Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 17. Opiniowanie kwartalnego sprawozdania o jednoosobowej spółce z udziałem Miasta Płocka,
 18. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 19. Opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,
 20. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółki,
 21. Reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkiem Zarządu oraz sporach członka Zarządu ze spółką,
 22. Zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami w tym zakresie,
 23. Opiniowanie wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy,

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

 1.  Udzielenie przez spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
 2. Wystawienie weksla,
 3. Zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, a nie przekraczającej równowartości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
 4. Zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych,
 5. Udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
 6. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej równowartości 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
 7. Emisję obligacji każdego rodzaju o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej równowartości 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
 8. Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, a nie przekraczającej równowartości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych.

 

Kompetencje Zarządu:

Zarząd podejmuje uchwały w sprawach dotyczących:

 1. Sprawozdań, wniosków i spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
 2. Rocznych i wieloletnich planów działania i rozwoju Spółki, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Awansów, rozdziału środków płacowych, świadczeń socjalnych i nagród,
 4. Strategii współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami państwowymi i samorządowymi,
 5. Stanowienia wewnętrznych aktów normatywnych regulujących pracę Spółki,
 6. Wprowadzenia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości Spółki,
 7. Ustanawiania Prokurentów i udzielania pełnomocnictw ogólnych lub szczególnych,
 8. Ustalenia listy osób uprawnionych do wystawiania i odbierania faktur VAT,
 9. Ustalania limitów darowizn,
 10. Ustalenia projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 11. Zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalenia porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 12. Podjęcia decyzji w zakresie zagospodarowania zbędnych środków trwałych,
 13. Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności związanej z BHP,
 14. Zaciągania zobowiązań dotyczących inwestycji, nabycia nieruchomości i urządzeń służących do trwałego użytku, zaciągania kredytów, udzielania pożyczek i wystawiania weksli w ramach kompetencji określonych przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników,
 15. Zawierania bądź odstępowania od umów zawartych w imieniu Spółki rozstrzygając m.in. kwestie dotyczące czasu trwania umów, ich wartości oraz pełnomocnictw dla pracowników Spółki upoważnionych do ich zawierania,
 16. Ustalenia projektu Regulaminu Zarządu,
 17. Innych istotnych spraw dotyczących działań Spółki.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godzina 13:50)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 513
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 lutego 2021, godzina 12:47
 • Historia aktualizacji

 • 24 lutego 2021, godzina 12:47 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 12:46 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 12:45 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2021, godzina 08:43 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2021, godzina 08:42 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2021, godzina 08:38 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2021, godzina 08:33 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2021, godzina 08:32 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2021, godzina 11:33 Aktualizacja dokumentu
  21 grudnia 2017, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2017, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2015, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 23:49 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 23:49 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 23:48 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  30 sierpnia 2011, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  30 sierpnia 2011, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2011, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2011, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2011, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  02 marca 2010, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2010, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:29 Aktualizacja danych