ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów w Spółce "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. posiada Gmina Płock reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Płocka.

W skład RADY NADZORCZEJ wchodzą:

Cezary Lewandowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

 Mariusz Grzechowiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

 Grzegorz Gniewkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej;

 


Stanisław Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, pracownik Wodociagów Płockich; zastępca kierownika Wydziału Produkcji Wody; skowalski@wodociagi.pl

Zbigniew Radzikowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

ZARZĄD

 

Andrzej Wiśniewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Buczkowski - Wiceprezes Zarządu

 


Kadencja Zarządu trwa 4 lat

 

Wiesława Szymańska - Główna Księgowa

e-mail: wszymanska@wodociagi.pl

 

 

Kompetencje Rady Nadzorczej:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
2) Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
3) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
4) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wymienionej w § 30 ust. 1 pkt 1, 2, 3 aktu założycielskiego,
5) Składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
6) Zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
7) Opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
8) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
9) Zawieszanie w czynnościach -z ważnych powodów- członków Zarządu,
10) Zawieranie przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego umów o pracę z członkami Zarządu,
11) Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu,
12) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
13) Zelegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu bądź niemożności działania Zarządu z innych powodów,
14) Rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników,
15) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników gdy Zarząd nie zwoła ich w terminie,
16) Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
17) Opiniowanie kwartalnej informacji o jednoosobowej spółce z udziałem Miasta Płocka,
18) Określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposób oceny ofert jak też wybór dziennika zamieszczającego ogłoszenie zapraszające do składania ofert,
19) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
20) Opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,
21/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółki,
22) Reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkiem Zarządu oraz sporach członka Zarządu ze spółką,
23) Zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami w tym zakresie,
24) Uchwalanie regulaminu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu,
25) Występowanie do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem – przyjętym uchwałą – o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu oraz przyznawanie nagrody rocznej dla członków Zarządu,
26) Ocena efektów pracy Zarządu,
27) Podejmowanie działań wobec członków Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań – w tym zdarzeń mających negatywny wpływ na działalność spółki ( Np. sytuację finansową spółki),
28) Stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę w danym roku parametrów ekonomicznych (wyników ekonomiczno – finansowych), a także docelowych wyników ekonomiczno – finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce,
29) Egzekwowanie od Zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych, a także informacyjnych wobec Wspólnika / Akcjonariusza – Miasta Płock oraz szybkie reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości,
30) Realizacja zadań zleconych przez Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie,
31)Występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami dotyczącymi wszelkich sfer działalności spółki.


2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
1) Udzielenie przez spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu na dzień zawarcia umowy,
2) Wystawienie weksla,
3) Nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu na dzień zawarcia umowy,
4) Zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 5000 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu na dzień zawarcia umowy,
5) Udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu na dzień zawarcia umowy,
6) Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu na dzień zawarcia umowy.
7) Emisję obligacji każdego rodzaju.

 

Do kompetencji Zarządu należą:

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki,
a nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub Aktu Przekształcenia MZWiK
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub
Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd podejmuje uchwały w sprawach dotyczących:

1) Sprawozdań, wniosków i spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
2) Rocznych i wieloletnich planów działania i rozwoju Spółki, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) Awansów, rozdziału środków płacowych, świadczeń socjalnych i nagród,
4) Strategii współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami państwowymi i samorządowymi,
5) Stanowienia wewnętrznych aktów normatywnych regulujących pracę Spółki,
6) Wprowadzenia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości Spółki,
7) Ustanawiania Prokurentów i udzielania pełnomocnictw ogólnych lub szczególnych,
8) Ustalenia listy osób uprawnionych do wystawiania i odbierania faktur VAT,
9) Ustalania limitów darowizn,
10) Ustalenia projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
11) Zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalenia porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
12) Podjęcia decyzji w zakresie zagospodarowania zbędnych środków trwałych,
13) Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności związanej z BHP,
14) Zaciągania zobowiązań dotyczących inwestycji, nabycia nieruchomości i urządzeń służących do trwałego użytku, zaciągania kredytów, udzielania pożyczek i wystawiania weksli w ramach kompetencji określonych przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników,
15) Zawierania bądź odstępowania od umów zawartych w imieniu Spółki rozstrzygając m.in. kwestie dotyczące czasu trwania umów, ich wartości oraz pełnomocnictw dla pracowników Spółki upoważnionych do ich zawierania,
16) Ustalenia projektu Regulaminu Zarządu,
17) Innych istotnych spraw dotyczących działań Spółki.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godzina 13:50)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 695 149
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 21 grudnia 2017, godzina 13:25
 • Historia aktualizacji

 • 21 grudnia 2017, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2017, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2015, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 23:49 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 23:49 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 23:48 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  30 sierpnia 2011, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  30 sierpnia 2011, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2011, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2011, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2011, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  02 marca 2010, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2010, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:29 Aktualizacja danych